Regler

Vid läsande av dessa regler accepterar DU dem som de är i sin helhet, att de kan komma att, utan DU informeras, ändras, uppdateras, utökas eller revideras. Vid skapande av konto på Xodia.se (härefter Xodia) accepterar DU läsandet och förståelsen av dessa regler och innebörden därav.

§ 1.1
Varje deltagare förbinder sig att följa Xodia vid var tid gällande regler. Xodia förbehåller sig rätten av när som helst ändra dessa utan föregående meddelande. Uppdateringar av reglerna publiceras så snart det är möjligt på www.Xodia.se.

§ 1.2
Varje deltagare förbinder sig att följa instruktioner från Xodias personal, brand- och säkerhetsvakter samt myndigheter som polis, brandkår etc (detta gäller även om sådana instruktioner helt eller delvis strider mot gällade regler).

2) BORDSPLATSHYRA

§ 2.1
Varje bordsplatshyra är giltig för en (1) persons inträde med en (1) dator till evenemanget. I priset ingår en sittplats med tillhörande stol samt rätten att vistas i hallen under hela evenemanget, enligt de öppettider som anges på webbplatsen.

§ 2.2
Bordsplatshyran består av ett unikt bordsplats hyresnummer som identifierar dig vid entrén. I utbyte mot bordsplats hyresnumret får du ett armband som visar att du har rätt att gå in i och ut ur hallen. Armband skall visas upp för säkerhetspersonal varje gång man passerar kontrollen. Varje bordsplats hyresnummer kan användas endast en gång. Eventuellt försök till fusk med platsbevis eller armband kommer att polisanmälas direkt på plats. Den som gör sig skyldig till fusk kommer att avvisas från platsen och krävas på skadestånd.

§ 2.3
Betalda bordsplatshyror återköpes ej. Sjukdom eller annan oförutsedd händelse ger inte rätt till återbetalning.

§ 2.4
Skulle evenemanget av något skäl ställas in kommer bordsplatshyran att återbetalas till den person som beställt bordsplatsen. Bokningsavgiften återbetalas ej.

§ 2.5
Varje registrerad användare av www.Xodia.se är skyldig att uppge korrekta personuppgifter.

§ 2.6
Eventuella avbrott i el- eller datornät ger inte rätten till ersättning eller återbetalning av bordsplats hyran. Det händer att aktiviteter, föreläsningar och annat blir inställt av olika orsaker. Eventuell inställd eller utebliven del av evenemanget eller annan utfästelse ger inte rätt till ersättning eller återbetalning av bordsplatshyran.

§ 2.7
De personuppgifter som du har lämnat vid registreringen lagras och behandlas, i enlighet med PUL, med datorteknik av Xodia, som är ansvarig för handhavandet av uppgifterna.

3) DELTAGANDE PÅ EGEN RISK

§ 3.1
Deltagande i evenemanget Xodia sker på egen risk.

§ 3.2
Följ våra regler, uppträd lugnt, ät och sov ordentligt. Var särskilt noga med att sova tillräckligt så att du är utvilad, om du ska köra hem efteråt!

§ 3.3
Xodia är inte ansvarig för deltagares eventuella ekonomiska förluster i samband med Xodia, direkt eller indirekt, exempelvis vid inställt evenemang, el-problem eller motsvarande.

§ 3.4
Var person skall hålla Xodia skadeståndslöst.

§ 3.5
Xodia ansvarar ej för deltagarnas personliga tillhörigheter och utrustning. Lämna inte värdesaker obevakade!

4) SÄKERHET

§ 4.1
Det är inte tillåtet att hänga eller på annat sätt placera kläder eller annat brännbart material på el-centraler och liknande. Det är inte heller tillåtet att hänga någonting i de el- och nätverkskablar som hänger mellan bordsraderna.

§ 4.2
Det är inte tillåtet att använda hemgjord el-utrustning. Använd kablar och förgreningar av god kvalitet. Dåliga kablar och el-utrustning kan orsaka brand och allvarliga skador på din utrustning. Dessutom orsakar undermålig utrustning jordfel som får de lagstadgade jordfelsbrytarna i el-centralerna att lösa ut.

§ 4.3
Det är inte tillåtet att medföra brödrost, microvågsugn, kaffebryggare, vattenkokare, kylskåp, strålkastare eller andra effektkrävande eller mycket värmealstrande apparater. Även spotlighs och vanliga 220V-lampor mm kan innebära brandfara och får endast användas med stor försiktighet och får aldrig övertäckas med lättantändliga material som papper, plast, kläder etc. Xodias personal har rätt att beslagta objekt vid upprepade regelbrott.

§ 4.4
Öppna lågor (stearinljus, tändare, spritkök eller annat) är inte tillåtna inomhus.

§ 4.5
Det är inte tillåtet att medföra eller framföra kickbike, sparkcykel, skateboard eller liknande inomhus på Xodias område. Undantag gäller för Xodias personal.

§ 4.6
Du måste hålla rent från skräp på din plats och på golvet runtomkring. Detta för att minska mängden brännbart material på din plats. Släng dina sopor i de soptunnor som finns uppställda! Hjälp oss värna om miljön genom att källsortera (burkar, komposterbart, brännbart och övrigt i rätt tunnor!)

§ 4.7
Det är tillåtet att ta med egen stol, dock har crew rätt att neka fåtöljer, soffor eller liknande som är för stora. Dessa är dels för skrymmande och dels innehåller de för mycket brännbart material.

§ 4.8
Det är inte tillåtet att sova under borden eller i gångarna mellan raderna. Använd sovhallen.

§ 4.9
Det är inte tillåtet att blockera gångarna mellan borden eftersom de skall användas vid en eventuell utrymning av hallen. Din packning bör därför rymmas på och under din bordsplats. Sovutrustning ska förvaras i sovhallen.

5) EL OCH NÄTVERK

§ 5.1
Varje deltagare ska vara medveten om att avbrott och störningar under evenemanget kan uppstå i elförsörjning och datanätverk. Xodias personal försöker åtgärda eventuella problem efter bästa förmåga. Avbrott ger inte rätt till ersättning eller återbetalning av erlagd bordplats hyra, varken helt eller delvis.

§ 5.2
Varje deltagare måste ansluta en egen förgreningsdosa till ett av de eluttag som tillhandahålls av Xodia. Det är inte tillåtet att ta el från bordsgrannen eller något annat uttag. Detta är mycket viktigt för att belastningen ska blir rätt fördelad samt för att minimera jordfelen.

§ 5.3
Varje bordsplats kan utnyttja i genomsnitt totalt 400W. Observera att den effekt som står angiven på din utrustning inte är den verkliga effekten vid användning!

§ 5.4
Det är inte tillåtet att medföra ljudanläggningar eller högtalare. För att få ned ljudnivån och strömförbrukningen skall hörlurar användas.

§ 5.5
Det är inte tillåtet att medföra brödrost, microvågsugn, kaffebryggare, vattenkokare, kylskåp, strålkastare eller andra effektkrävande eller mycket värmealstrande apparater.

§ 5.6
Det är inte tillåtet att sätta upp egna accesspunkter.

§ 5.7
Om en deltagares dator orsakar problem i nätverket (virus, attacker, m.m.) så förbehåller vi oss rätten att neka access till nätverket tills problemet är åtgärdat. Om personen i fråga vägrar eller kringgår nekandet av access har vi också rätt att avhysa personen från Xodia.

§ 5.8
Varje deltagare ska vidta lämpliga åtgärder för att skydda nätverket mot spridning av datavirus, spyware och liknande. Alla bör ha ett antivirusprogram och brandvägg installerat.

6) ÖVRIGT

§ 6.1
Alkohol och droger i annan form hör inte hemma på Xodia och är inte tillåtet någonstans på området. Berusade och/eller på annat sätt påverkade personer släpps inte in. Påverkade personer kommer att avvisas från området. Rökning är förbjudet inomhus och får endast ske på anvisad plats utanför.

§ 6.2
Varje person får endast använda en stol vid sin plats. Det är alltså inte tillåtet att stapla två eller flera stolar på varandra för att göra sittplatsen högre. Ta med en kudde istället!

§ 6.3
Det är inte tillåtet att på något sätt bygga egna bord eller att bygga ut de befintliga borden.

§ 6.4
Allt kablage tillhörande Xodia får ej vidröras eller modifieras.

§ 6.5
Xodia har en åldersgräns, från årskurs 7 och uppåt, deltagare under 18 år skall ha målsmans tillstånd för deltagande på Xodia. Målsman ska informeras om dessa regler.

§ 6.6
Brott mot svensk lag kan leda till polisanmälan och omedelbar avhysning från området i väntan på polis.

§ 6.7
Det inte är tillåtet att sälja någonting på Xodia utan tillstånd från Xodia. Undantag är försäljning av enstaka privata begagnade ägodelar.

§ 6.8
Affischering eller på annat sätt spridande av reklam, propaganda eller liknande budskap inom Xodias område är inte tillåtet utan särskilt tillstånd från Xodia.

§ 6.9
Du måste kontinuerligt städa din plats och källsortera avfallet (burkar, komposterbart, brännbart och övrigt i rätt tunnor!). Innan du lämnar hallen tar du med de sopor som finns vid din plats och lämnar dessa i någon av de tunnor som står uppställda för detta ändamål.

§ 6.10
Xodia har rätt att sätta upp nätverkskameror på Xodia för publicering på webben samt att publicera foton tagna inne på och utanför Xodia på webben utan ytterligare tillstånd från deltagare som eventuellt kommer med i bild.